bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1713460585 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up

МОДЕЛИРАНЕ НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА ОТ ОБРАЗОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДОКТОРСКИ СТЕПЕНИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ
Ралица Симеонова-Ганева, Наталия Панайотова, Калоян Ганев
Abstract: Въпросът дали, доколко и как точно образованието влияе върху доходите на заетите и върху икономиката като цяло е от най-актуалните въпроси в икономическата литература. Основните причини за големия интерес към темата са много. На първо място, през последните десетилетия се
наблюдава значително нарастване на неравенството в заплащането както във водещите икономики, така и в икономиките в преход. На второ място, в повечето развити и развиващи се страни се наблюдава засилено участие на децата и младежите в образователната система, особено по отношение на записване и завършване на висше образование. На трето място, глобализиращата се икономика е силно повлияна от реалното и виртуалното навлизане на работната сила от Китай и Индия на световния пазар на труда.
На дневен ред са и редица други въпроси, които предполагат интереса към темата: качеството на образованието, престижът на училищата и университетите, търсените от работодателите знания и умения, размерът на университетските такси, субсидирането на образователната система и т.н. Ето защо ролята на знанията и уменията на пазара на труда е сред най-изследваните понастоящем.
В съвременната икономическа теория и практика уравненията на Минсер1 са сред най-широко използваните в икономиката на труда и икономиката на образованието. Във водещите икономики политиките, насочени към повишаване на степента на образованост на населението и на доходите, използват при аргументирането на конкретни мерки резултатите, оценени от уравненията на Минсер. Основното предизвикателство в оценката на тези уравнения днес се свежда до постигането на прецизна спецификация на иконометричните модели и приложението на адекватни методи за оценка.
Основната цел на настоящото изследване е да даде отговор на следните два въпроса: „Имат ли дипломите възвръщаемост на пазара на труда?“ и „Какво се случва с притежателите на докторски степени на пазара на труда в България?“.
В първата част на изследването са представени основните микроиконометрични модели за измерване на възвръщаемостта от образование. Разгледана е теоретичната рамка на модела на Минсер, дискутирани са основните проблеми и подходите за преодоляването им при оценяването на възвръщаемостта от образован�
Keywords: труд; възвращаемост; моделиране; пазар; Минсер
Date published: 2014-03-31
Download full text