bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1713464491 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up

ПАРАЛЕЛИ, СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НАБЛЮДЕНИЕ НА ДОМАКИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ И СТАТИСТИКА НА ДОХОДИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ
Богдан Богданов, Десислава Димитрова
Abstract: Идеята за изследване, описване и анализиране на процесите, протичащи в домакинството, е много стара. Понятието „икономика” буквално преведено от старогръцки език означава изкуство за водене на домашното стопанство.
Тази концепция и разбиране е в основата на двете изследвания „Наблюдение
на домакинските бюджети” (HBS) и „Статистика на доходите и условията на живот” (SILC).
Наблюдението на домакинските бюджети е от най-старите изследвания на българската статистика. Първите извадкови изследвания върху бюджетите на българските домакинства датират от 1925 г., но регулярните изследвания (месечни и годишни) водят началото си от 1953 година. Основната цел на тези изследвания през годините е да се получат достоверни и научнообосновани данни за доходите, разходите, потреблението и другите елементи на жизненото равнище на населението (например снабдеността на домакинствата с предмети за дълготрайна употреба, вида на жилищата, жилищните условия и др.). От 1995 г. се изчисляват и показатели за оценяване на бедността в България. През декември 2006 г. с министерско постановление (публикувано в „Държавен вестник”) се определят редът и начинът за изчисляване на официалната линия на бедност по данни от ежегодните наблюдения на домакинските бюджети.
Наблюдението на доходите и условията на живот е сравнително ново изследване. Стартира за първи път през 2006 година. Изследването е създадено като обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (наричано ЕU-SILC), които да включват съпоставими и своевременни данни от моментното състояние и от повторени във времето изследвания за доходите, равнището и структурата на бедността и социалната изолация на национално и европейско равнище.
Наред с това се разработват и данни за жилището и жилищните условия, достъпа до образование, здравния статус и достъпа до здравно обслужване, пре-доставянето на социални услуги и участието на домакинството или неговите членове в различни социални програми и други.
Keywords: статистика на доходите; условия на живот; анализ; доходи; домакински бюджет
Date published: 2014-04-03
Download full text