bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1660566913 [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

Статут на списание Статистика

ПРАВИЛНИК ЗА СТАТУТА И УСТРОЙСТВОТО

НА СПИСАНИЕ „СТАТИСТИКА”, ИЗДАВАНО ОТ

НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

 

 

 

             I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

             Чл. 1. Настоящият Правилник за статута и устройството на списание „Статистика”, издавано от Националния статистически институт (НСИ), урежда статута, реда за списване, финансирането и разпространението на списанието, както и устройството, дейността и организацията на работа на редакционната колегия на списание „Статистика”.

             Чл. 2. Основни дейности на редколегията при списването на списание „Статистика”:

             1. информационно-образователна;

             2. методическа;

             3. практическа.

 

             ІІ. СТАТУТ, ЦЕЛ И СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИТО

 

             Чл. 3. (1) Списание „Статистика” е четиримесечно специализирано печатно издание на НСИ, което се издава и в електронен вид. В края на всяка годината се издава алманах на списанието, в който се публикуват избрани статии и материали, които са били публикувани в отделни броеве на списанието, издадени през съответната година, и които имат определяща роля за развитието на научната и приложната статистиката на национално, европейско и национално ниво.

             (2) Списание „Статистика” е с теоретико-методологична, познавателна и практическа насоченост в областта на статистиката.

             Чл. 4. Списание „Статистика” има за цел:

             1. своевременно и компетентно да информира читателите за актуални проблеми, свързани със състоянието и развитието на българската и световната статистическа теория и практика;

             2. да допринесе за повишаване на професионалната подготовка на статистическите кадри;

             3. да задоволява потребностите на академичната общност и други специалисти от статистическа информация;

             4. да повишава статистическата култура на широк кръг читатели;

             5. да създава позитивен образ на държавната статистика в обществото;

             6. да бъде общественозначима връзка между теорията и практиката на българската статистика и статистиката на държавите - членки на Европейския съюз и света.

             Чл. 5. (1) В списанието се публикуват статии и други материали в които се:

             1. обобщават новостите в областта на статистическата наука и теория;

             2. обобщава натрупаният досега опит и традиции в статистическата практика;

             3. популяризира опитът и добрите практики на други страни;

             4. отразяват препоръките на ЕВРОСТАТ и други международни организации в контекста на националната практика и традиции при представяне на изследваните явления и процеси в областта на статистиката.

             (2) В списанието се публикуват информации от международни конференции, симпозиуми и други срещи по въпроси и проблеми на статистиката като наука и практика.

            Чл. 6. Списание „Статистика” съдържа следните основни тематични области (рубрики):

             1. Теория и методология на статистическите изследвания;

             2. Развитие на съвременната статистическа теория и практика;

             3. Статистически изследвания и анализи;

             4. Историческо развитие на статистическата теория и практика;

             5. Информации, рецензии, консултации.

 

             ІII. УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ НА СПИСАНИЕ СТАТИСТИКА

 

             Чл. 7. Издателят на списание „Статистика” е НСИ.

             Чл. 8. (1) Редакционната колегия на списание „Статистика” е самостоятелна структура в НСИ.

             (2) Научно-експертният съвет (НЕС) в НСИ прави предложение до председателя на НСИ за състава на редакционната колегия на списание „Статистика”. Председателят на НСИ със заповед одобрява броя и членовете на редакционната колегия на списание „Статистика”.

             (3) Редакционната колегия на списание „Статистика” се състои от:

             1. главен редактор;

             2. заместник главен редактор;

             3. отговорен редактор;

             4. стилов редактор;

             5. преводачи;

             6. членове със съвещателен глас.

             Чл. 9. (1) Списание „Статистика” се ръководи от главен редактор.

             (2) Главният редактор организира и отговаря за издаването на списанието, като:

             1. определя датите за заседанията на редколегията;

             2. определя дневния ред на заседанията на редколегията;

             3. председателства заседанията на редколегията;

             4. одобрява рецензентите, предложени от заместник главния редактор за съответните статии и материали, предстоящи за публикуване;

             5. подписва окончателния вариант на списанието за печат.   

             (3) Заместник главният редактор:

             1. отговаря за осигуряването на статиите и материалите за съответния брой;

             2. предлага на главния редактор рецензентите за съответните статии;

             3. оказва специализирана помощ на отговорния редактор при подготовката на поредното издание за предаване за предпечат;

             4. изпълнява функциите на главен редактор в случай на отсъствието на главния редактор.

             (4) Отговорният редактор:

             1. отговаря за подготовката на заседанията и срещите на редколегията;

             2. подготвя проект за дневен ред на заседанията в зависимост от постъпилите материали;

             3. представя всички материали на лицата, определени за рецензенти, както и на членовете на редколегията за подготовката на становища;

             4. осигурява връзката между авторите и стиловия редактор;

             5. представя на авторите изготвените рецензии и становищата по предложените от тях статии и/или материали за отразяване на направените по тях бележки;

             6. предоставя окончателния вариант на списанието за подписване за печат и разпространение от главния или заместник главния редактор;

             7. следи за подготовката на резюметата от лицата, определени за преводачи на руски и английски език;

             8. осигурява изчитането на статиите и/или другите материали от стиловия редактор на български език;

             9. отговаря за отразяване на направените корекции;

             10. предоставя редактирания материал за изчитане от авторите;

             11. следи за вярното отразяване на авторските бележки;

             12. предава изданието за предпечат;

             13. подготвя окончателния вариант на изданието за печат.

             (5) Стилов редактор:

             1. отговаря за стиловата редакция на списанието и нанася стилови корекции в материалите, които се представят за печат;

             2. при необходимост изчита отново материала след нанасяне на бележките на автора.

             (6) Преводачите:

             1. превеждат резюметата на статиите, включени в списанието (на руски и английски език);

             2. представят на файл преведените резюмета;

             3. редактират резюметата при промени от страна на автора.

             (7) В редакционната колегия на списанието като нейни членове със съвещателен глас се включват изтъкнати учени от академичните среди в областта на статистиката, както и водещи експерти от НСИ.

             Чл. 10. Във всяка от тематичните области на списанието могат да се включват изтъкнати експерти, познаващи добре проблемите, въпросите и същността на отделните направления в НСИ, както следва:

             1. демографска и социална статистика;

             2. макроикономическа статистика;

             3. бизнес статистика;

             4. теория на извадковите изследвания;

             5. обща теория на статистиката;

             6. организация на работа на статистиката - на централно и регионално равнище.

             Чл. 11. (1) Заседанията на редколегията се считат за редовни, ако на тях присъстват повече от половината членове на редколегията, имащи право на глас.

             (2) Решенията в редколегията се вземат с явно гласуване с мнозинство на присъстващите  членове. При равенство на гласовете решаващ е гласът на главния редактор.

             (3) При единодушно съгласие на членовете на редколегията по определени въпроси решенията могат да се вземат неприсъствено (на подпис), за което се съставя протокол.

             (4) В случаите, когато автор на предстояща публикация в списанието е член на редколегията, той не гласува при вземане на решение, отнасящо се до неговия материал, и неговия глас се приспада от кворума по ал. 1.

             (5) За заседанията на редколегията се води протокол от лице, определено от главния редактор.

 

             ІV. РЕД ЗА СПИСВАНЕ НА СПИСАНИЕ „СТАТИСТИКА”

                

             Чл. 12. (1) Списание „Статистика” се списва от редакционната колегия на списанието.

             (2) Редакционната колегия на списание „Статистика” дефинира политиката, целите и визията за развитие на списанието.

             (3) Всеки член на редакционната колегия отговаря за определено тематично направление в списанието, съдейства за постъпване на статии по тематичния план на списанието, рецензира статии и други материали, предстоящи за публикуване.

             Чл. 13. (1) Авторските материали, предложени за печат, трябва да отговарят на изискването за оригиналност – да не са вече публикувани или да са под печат в друго издание.

             (2) При предлагане на материали за печат авторите са длъжни да подпишат декларация за оригиналност.

             Чл. 14. (1) При постъпване на предложение за статия или материал, който да се публикува в списание „Статистика”, главният редактор го насочва към двама рецензенти по компетентност.

             (2) Рецензиите се изпращат по електронната поща на отговорния редактор в срок от една седмица от датата на получаване на материала.

             (3) Окончателното решение за публикуването на статията в конкретен вид се взема при положителни рецензии от страна на двамата рецензенти. При наличието на една отрицателна рецензия статията се насочва към трети рецензент, чието мнение е решаващо за публикуването на статията.

             (4) Отговорният редактор изпраща рецензиите на авторите по електронната поща, като се предоставя една седмица срок за отразяване на направените бележки и препоръки по тяхна преценка.

             (5) Отговорният редактор предоставя в отдел „Финансово-стопански дейности” разпечатка на получените рецензии. Разпечатките служат за основание при изплащане на хонорари на рецензентите.

             Чл. 15. (1) Авторите представят материалите по електронната поща и на хартиен носител в редакционната колегия на списанието. Всички текстове трябва да бъдат във формат Microsoft Word под операционна система Windows, с номерирани страници, като се използва шрифтът Times New Roman, кегел 12, междуредие 1.5. Таблиците, графиките и диаграмите се представят на EXCEL. Обемът на материалите може да бъде до 24 стандартни страници, включително таблиците, графиките и диаграмите. По изключение се допускат материали с по-голям обем, когато те са особено важни и продължението в следващия брой ще затрудни възприемането им от читателите.

             (2) Статиите следва да съдържат резюме в размер до 150 думи на български език и номерата на научната област от JEL класификацията, публикувана в кн. 1/2008 на сп. „Икономическа мисъл”.

             (3) Библиографските данни се дават под линия с единна възходяща номерация.

             (4) Авторите предоставят на редколегията заедно с материалите и трите си имена, точния адрес, телефон, длъжност, място на работа и електронен адрес.

             (5) Авторските права върху публикуваните в списанието статии принадлежат на неговия автор.

             (6) НСИ си запазва правото да издава авторския материал, публикуван в списание „Статистика”, без да бъде променян, в специализирани тематични електронни и книжни издания (сборници, антологии, юбилейни книги и други). Редакционната колегия не приема материали, които вече са публикувани другаде в електронен или книжен вид, без предварително писмено разрешение на автора.

 

             V. ФИНАНСИРАНЕ

 

             Чл. 16. (1) Списанието се осигурява ресурсно изцяло от издателя - НСИ.

             (2)  Разходите за издаване на списанието са включени в бюджета на НСИ. Изданието е неразделна част от Издателския план на НСИ за съответната година.

             (3) Цената на изданието се определя със заповед на председателя на НСИ въз основа на разходите за издаването му, както следва:

             1. възнаграждение на редакторите;

             2. възнаграждение на рецензентите;

             3. възнаграждение на преводачите;

             4. хонорари на авторите на статии;

             5. предпечатна подготовка, печат и разпространение.

             (4) Всички плащания, свързани с нормалното функциониране на списанието, се извършват чрез отдел „Финансово-стопански дейности”.

             Чл. 17. За работата си в редакционната колегия за всеки отделен брой на списанието, членовете й получават възнаграждение, както следва:

             1. главният редактор - в размер на една минимална месечна работна заплата, определена към момента на издаване на съответния брой на списанието;

             2. размерът на възнаграждението на заместник главния редактор се определя на 70% от възнаграждението на главния редактор за всеки отделен брой на списанието;

             3. размерът на възнаграждението на отговорния редактор е 40% от възнаграждението на главния редактор за всеки отделен брой на списанието;

             4. размерът на възнаграждението на стиловия редактор е 30% от възнаграждението на главния редактор за всеки отделен брой на списанието;

             5. размерът на възнагражденията на рецензентите е до 50% от минималната месечна работна заплата, определена към момента на издаване на съответния брой на списанието;

             6. размерът на възнаграждението на преводачите от руски и английски език е до 30% от минималната месечна работна заплата, определена към момента на издаване на съответния брой на списанието;

             7. размерът на хонорарите на авторите е до една минимална месечна работна заплата за една публикация и се определя от главния редактор, заместник главния редактор и рецензентите на статиите/материалите за конкретния брой на списанието.

 

             VІ. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СПИСАНИЕТО

 

             Чл. 18. (1) Списанието ще се представя в електронен вид на сайта на НСИ.

             (2) Разпространението на печатното издание на списанието ще става чрез абонамент, ръчна продажба в НСИ и в териториалните статистически бюра.

 

             ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

 

             § 1. За издадените през 2014 г. броеве 1 – 3 на списание „Статистика” на досегашната редакционна колегия на списанието, а именно на: главния редактор, заместник главния редактор, отговорния редактор, стиловия редактор, рецензенти и преводачите, да се изплати съответното възнаграждение съгласно чл. 17, т. 1 – 6 от настоящия правилник, а на авторите на публикуваните материали да се изплатят хонорари, определени съгласно чл. 17, т. 7.

 

             ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

             § 2. Проектът на правилник се прие от членовете на НЕС на основание чл. 15, ал. 1, т. 3 от Устройствения правилник на НСИ и чл. 7, т. 7 от Правилника за устройството и дейността на Научно-експертния съвет към НСИ на проведеното заседание на съвета на ....... 2015 г. за което беше съставен Протокол № КО-3/20.02. 2015 г. и се утвърди от председателя на НСИ със Заповед № РД 05-262/08.04.2015 г.

             § 3. Правилникът влиза в сила от датата на издаване на заповедта на председателя на НСИ за неговото утвърждаване.

             § 4. Изпълнението на правилника се възлага на главния редактор на списание „Статистика”.