bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1660566745 [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

Задачи и визия

Концепция за нова визия на сп. “Статистика”

 

Нова концепция за списание “Статистика” е необходима по две основни причини:

1. Да се даде възможност и трибуна на по-голям брой експерти да участват при разработване на материалите в  на списанието, тъй като извън сегашния обсег на списанието остават незасегнати редица теми, въпроси, проблеми и постановки, които са на дневен ред в публичното пространство и международния обмен на информация.

2. Да се разшири читателската аудитория. В нея да се включат не само експерти по статистика и икономика, но и прагматици, журналисти и обикновени читатели. Това означава да се разчупи съществуващата рамка и се даде повече простор за изява на анализи и писмени материали, носещи не само специализирани знания, но също и познавателно-практическа информация.

Така посочената обосновка за промяна в концепцията за разработването на сп. “Статистика” означава включването на следните раздели:

1. Въведение: Включва кратко обръщение и обобщение на главният редактор или определен член на редколегията към читателите и ползватели на списанието. Представя се накратко съдържанието на списанието. Прави се акцент на най-важните моменти. Внушава се визията на НСИ и се прави необходимата за целта реклама на институцията.

2. Съдържателна част на списанието: Включва избраните статии за публикуване, които визират статистиката, като теория и практика. Изборът се прави, след като избрана редколегия в състав от изтъкнати експерти и научни работници, направят съответните рецензии и становища за качеството на представените статии.

3. Факти и събития от вековната история на държавната статистика: Включва анализи, статии, доклади и други исторически материали, които подчертават мястото и значението на държавната статистика при управлението на държавата. Тук следва да се вземе като мото крилата мисъл на Гьоте: “Статическите числа не управляват света, но показват как светът се управлява”. Добре ще бъде авторите на тази рубрика да имат кратък коментар на публикуваните материали, които насочват, акцентират и дават допълнителни знания за причините и необходимостта от тяхното представяне на читателите.

4. Регионални анализи: Включва статистически анализи за регионите на страната. Авторите трябва да бъдат предимно експертите от ТСБ. Целта е да се даде повече творческа изява на експертите от регионите на страната и да се направи по-широк плацдарм за представяне на информацията. При редактирането на тези материали следва да се включат експерти от НСИ и директори на ТСБ. Тези регионални материали следва да предтавят целите, визията и ролята на статистиката за управление на държавата на местно равнище.

5. Международни проекти, изяви, анализи и материали: Включва най-важните дейности на НСИ при осъществяваните проекти. В списанието да се публикуват аналитичните резултати от осъществените проекти. Това следва да се вмени като задължение на екипите, осъществяващи проектите. Трябва да се приеме като добра практика, представяща дейността на институцията. Така ще се демонстрират знания, професионализъм и аналитични способности в чисто вербален вид.

6. Социални и икономически анализи: Включва аналитични материали, коментиращи статистическите данни и анализи, като елементи на социално-икономическата политика и събитията от публичното пространство и света. Например темите за: бедността, образованието, пазара на труда, демографските събития и т. н. следва да се представят, като развитие от причинно-следствени връзки между фактори (показатели), характеризиращи явления и процеси, които са обект на различни статистически изследвания.

Така представената визия за разработването на списание “Статистика” означава, че в списанието ще се публикуват не само подчертано научни статии за теорията на статистиката, но също така аналитични материали, носещи определени знания за социално-икономическите явления и процеси, кореспондиращи с управленски и политически решения.

 

        Д-р Богдан Богданов

        Главен редактор на сп. „Статистика”