bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1721214520 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ПРОФЕСОР АНАСТАС Ю. ТОТЕВ - БИОГРАФИЧЕН ПОРТРЕТ
Стоян Тотев
Резюме: Проф. Анастас Ю. Тотев, роден в София през 1906 г., е една от най-многостранните, колоритни и впечатляващи фигури сред статистическата общност у нас. Той е с три дипломи за висше образование - агрономическо, юридическо, и икономика. Последната „Икономика и статистика“ той получава по време на своята специализация и работа през 30-те години в научноизследователските институти по икономически и социални науки в Корнелския уни¬верситет, като известно време успоредно специализира и работи и в прочутия Харвардски университет. В САЩ последователно защитава магистърска и докторска степен в областта на икономиката в Корнелския университет.
Централно място в изследователска¬та работа на проф. Тотев заемат теоретичните и методологичните въпроси на статистиката. Широката специализация, която добива, се оказва изключително полезна за неговата научноизследователска и преподавателска дейност. Усвоените знания обясняват разностранните интереси и многотемието на преподаваните учебни дисциплини. Те му позволяват твърде успешно да работи при своята научноизследователска и преподавателска дейност в редица основни направления - статистика, икономика, цени и финанси, демография, социология, агрономия, право и история.
Житейският път на проф. Тотев се разделя от исто¬рическите граници на различни социално-икономически условия на страната за разлика от творческия му път. В обществения си живот той не е политик, а добросъвестен учен. Цяла¬та му научноизследователска и преподавателска дейност носи бе¬лезите на неангажирана политически гражданска активност и профе¬сионализъм. Заслугите му за науката и университетската дейност се помнят от поко¬ления статистици. Зато¬ва заслужава внимание както натрупаната съкровищница от трудо¬вете му, така и всяка негова публикация и изява, в които проличава зрелостта, обективността и добросъвестността на един голям и скромен български учен.
Проф. Анастас Тотев умира през 2000 г. в София на 93 години.

Ключови думи:
Дата на публикуване: 2019-11-05
Свали пълен текст