bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1675120983 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ЗА ПРОФЕСОР НИГРЕТА ВЕЛИЧКОВА, ОСТАВИЛА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ СЛЕДИ В ОБЛАСТТА НА СТАТИСТИКАТА И В СЪРЦАТА НА СТУДЕНТИТЕ И КОЛЕГИТЕ СИ
Веселка Павлова
Резюме: Един живот, отдаден на статистиката - като наука, практика и преподаване. Така най-кратко може да се характеризира животът на проф. д.ик.н. Нигрета Рангелова Величкова (1936 - 2013).
В статията са представени кратки биографични бележки. Акцентирано е върху преподавателската и научноизследователската ѝ дейност. Тя е била титуляр на множество учебни дисциплини, които е преподавала на студенти от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в редовна и дистанционна форма на обучение.
Придобила е научните степени „доктор“ и „доктор на икономическите науки“. Била е заместник-декан на факултет „Икономическа информация“, заместник-ректор по научноизследователската дейност на УНСС и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“.
Основните приноси в публикациите на проф. Величкова са свързани с: иконометричния анализ, приложението на корелационния и регресионния анализ при моделиране на икономическите процеси; състоянието, проблемите и перспективите на услугите от съобщенията; жизненото равнище на населението и проблемите при статистическия анализ на икономически временни редове.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2020-03-13
Свали пълен текст