bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1669755616 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

СЕЗОННО ИЗГЛАЖДАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА МЕТОДА НА ДОХОДИТЕ - СМЕТКА ФОРМИРАНЕ НА ДОХОДА
Елка Атанасова
Резюме: Предмет на изследването е съставянето на информацията, съдържаща се в БВП, изчислен чрез метода на доходите съгласно дефинициите на Европейската система от сметки (ЕСС ’95). От своя страна то е насочено към прилагане на сезонното изглаждане на компенсацията на наетите лица. Краткосрочните статистически показатели често се влияят от сезонните колебания и календарните ефекти, свързани с разликата в броя на работните дни, което затруднява идентифицирането на краткосрочната и дългосрочната тенденция на развитие на променливите и анализа на икономическите явления.
В резултат на това много статистически показатели са обект на сезонно изглаждане. Основната цел на сезонното изглаждане е да отстрани обичайните сезонни колебания, които представляват онези „изменения, които се повтарят през определен сезон всяка година и които при нормални обстоятелства могат да се очакват и в бъдеще”. По този начин сезонно изгладените данни разкриват новото в динамиката на съответния показател, в което се изразява и основната полза от сезонното изглаждане.
Процедурата по сезонно изглаждане на тримесечните показатели в областта на националните сметки стартира в началото на 2002 г., като през 2007 г. се разширява обхватът на показателите, които се подлагат на сезонно изглаждане. Процедурата по сезонно изглаждане се извършва с помощта на софтуерния продукт на Евростат - Demetra.
С цел задълбочаване на анализа и определяне на тенденциите в данните в настоящото изследване е представена последователността на алгоритъма на сезонното изглаждане на компенсацията на наетите лица, анализ и оценка на резултатите.
Представени са насоки за подобряване на практиката на националните сметки в това направление чрез въвеждането в употреба на по-широк набор от графични, дескриптивни, непараметрични и параметрични критерии за проверка на основните параметри на сезонно изгладените данни, както и необходимостта от промяна на параметрите и въвеждане на повторно провеждане на процедурата за сезонно изглаждане, в случай че резултатите от валидирането са незадоволителни.

Ключови думи:
Дата на публикуване: 2014-06-30
Свали пълен текст