bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1675123490 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ВРЪЗКА МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОЧАКВАНИЯ И СТОПАНСКАТА ДИНАМИКА В ЕС-27
Антон Герунов
Резюме: Икономическите очаквания в същността си са прогнози, които
агентите формират за бъдещите реализации на дадена променлива. За
целите на моделирането тези очаквания трябва да бъдат описани мак-
симално кратко и пълно в определена математическа форма - например
уравнение или система от уравнения, които да могат да бъдат изчислени
с наличните данни. Формирането на очакванията обаче става на микро-
икономическо ниво. Теоретичните макроикономически модели често из-
веждат математически механизма за формиране на очакванията, модели-
райки агентите като хомогенни оптимизиращи единици (Gali, 2008). По-
новите подходи отслабват това допускане, като позволяват определена
хетерогенност или разнородност (Grandmont, 1998; Evans, Honkapohja,
2001). Подобен механизъм на предварително задаване на прогностични-
те механизми поставя на дневен ред въпроса доколко реалните емпирич-
ни данни отговарят на теоретичните допускания. Целта на изследването
е да направи обзор на основните емпирични резултати от наблюденията
на потребителите и бизнеса и да очертае факторите, които влияят върху
динамиката им. Изследователската част включва както разглеждане на
основните тенденции и взаимовръзки между данните за очакванията и
някои ключови макроикономически индикатори в 27-те държави - член-
ки на Европейския съюз (EС), така и анализ на факторите, които влияят
върху инфлационните очаквания.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2014-08-29
Свали пълен текст