bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1675122679 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

БИСПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗ НА ВЛИЯНИЕТО НА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ, РАВНИЩЕТО НА БЕЗРАБОТИЦА И ПАРИЧЕН АГРЕГАТ М2 ВЪРХУ ЦИКЛИЧНОСТТА НА КРАЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА
Георги Червенски
Резюме: Развитието на всяка национална икономика, включително и тази
на България, е подложено на спадове и подеми с различна продължител-
ност. Тези колебания са известни като икономически цикъл. Изследва-
нето и анализирането на природата на това явление биха рефлектирали
върху възможностите на държавите да предотвратяват кризите още в
ранен етап. Разработването на превантивни мерки от страна на прави-
телствата за справяне с проблемите, генерирани от цикличното развитие
на икономиката, би имало положителен ефект върху благосъстоянието
на цялото население.
Най-силно засегнати от нестабилната икономическа среда са до-
макинствата. Крайното потребление на домакинствата се определя от
настъпилите структурни промени в пазара на труда, загубата на работни
места и безработицата, които се отразяват върху икономическия растеж.
В него структуроопределящо значение има крайното потребление на до-
макинствата (Доклад на Световната банка, 2012).
Обект на изследването е крайното потребление на домакинствата,
а предмет - цикличността в него.
Научната цел на статията е изследване с биспектрален анализ на
влиянието на преките чуждестранни инвестиции, равнището на безра-
ботица и паричен агрегат М2 върху цикличността на крайното потреб-
ление на домакинствата.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2014-08-29
Свали пълен текст