bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1675121569 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ДЕКОМПОЗИЦИЯ НА РАЗЛИКАТА В СРЕДНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ ЧРЕЗ АНАЛИЗ НА ОБГРЪЩАНЕТО И ВРЪЗКА С МЕТОДА НА DAS GUPTA (1978)
Петя Брайнова
Резюме: Декомпозиционните техники имат изключително важно място в
областта на демографската статистика, имайки предвид богатия теорети-
чен инструментариум, който предлагат, както и практическата им полез-
ност в чисто приложен аспект. Методите за декомпозиране се развиват
от втората половина на миналия век до днес и за този период множество
изследователи от целия свят са дали своя принос. Без да претендираме
за изчерпателност, можем да изброим имената на някои от тези изследо-
ватели, общото между които е, че са работили и постигнали значими ре-
зултати при декомпозирането на разликата между две средни величини и
по специално, на разликата в СППЖ между две съвкупности: Kitagawa,
Retherford, Cho, Das Gupta, Arriaga, Pollard, Pressat, Keyfitz, Vaupel,
Romo, Русев, Andreev, Shkolnikov, Begun, Preston, Beltran-Sanchez и още
много други.
Целта на настоящото изследване е да представи анализа на об-
гръщането - DEA - като декомпозиционна техника и същевременно с
това да покаже неговата връзка с метода на Das Gupta (1978) за декомпо-
зиция на разликата в СППЖ. Класическото предназначение на DEA е да
сравнява производствената ефективност на хомогенни единици (напр.
предприятия, банки, университети, болници и др.). Пример за такова
сравнение е икономическият анализ на ефективността на болничните
услуги в България за периода 2010 - 2012 г. на авторския колектив Сал-
чев, Атанасов, Димитрова-Савова и Грива.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2014-08-29
Свали пълен текст