bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1721213392 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

Статистически поглед към образованието
Стоян Баев
Резюме: Проблемите на образователната система на България и нейното информационно осигуряване не са от вчера, не са напълно идентифицирани и анализирани и негативните последици от това се задълбочават. Те се изразяват главно в незадоволителните резултати от функционирането на формалната образователна система. В статията се разглеждат само една част от общественозначимите проблеми, за които има налични статистически данни.
Предучилищното възпитание и подготовка не успява да обхване напълно всички подлежащи на задължително обучение деца. Друг важен проблем е, че през „изхода” на задължителната предучилищна подготовка преминават деца, които не са подготвени да постъпят в първи клас. Основното образование страда от ниско качество - около 40% от 15-годишните ученици са функционално неграмотни. На този фон и на фона на структурите на образователните системи на държавите от ЕС, в които продължителността на основното образование е най-често 9 години, идеята за 7-годишна продължителност изглежда напълно нелогична. Традициите в професионалното образование водят до ежегодно възпроизвеждане на държавния план-прием, който е слабо съобразен с реалните потребности на икономиката от специалисти., Висшето образование традиционно не успява напълно да отговори на потребностите на икономиката и „произвежда” специалисти по многобройни, в някои случаи странни и ненужни специалности.
Информационните системи на МОН изпълняват незаменима и важна функция за информационното осигуряване на управлението на образователната система. Наред с положителните си страни функционирането на информационните системи на МОН е съпроводено с редица проблеми и недостатъци, които са систематизирани в статията. Възможните мерки и действия за преодоляване на тези недостатъци са свързани главно с изграждането и внедряването на интегрирана информационна система на МОН и НСИ, от която се очакват множество положителни резултати, посочени в заключителната част на статията.

Ключови думи:
Дата на публикуване: 2015-01-14
Свали пълен текст