bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1652843806 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА МЕНИДЖМЪНТ - ЧАСТ II
Светла Иванова
Резюме: Част ІІ. Някои управленски инструменти в помощ на повишаването на ефективността на териториалните статистически бюра (ТСБ) - системи за измерване на изпълнението чрез балансирани показатели и за управление на качеството

РЕЗЮМЕ Както беше подчертано в първата на статията по тази тема (сп. „Статистика“, бр. 2/2016), ТСБ предлагат изключително благоприятна среда за заимстване на управленски инструменти от частния сектор, какъвто е и случаят с балансираната система от показатели за измерване на изпълнението. При прилагането й в ТСБ обаче следва да бъдат отчетени и някои особености, свързани с контекста на външните и вътрешните фактори на функциониране. Отделено е и място на начините за дефиниране на показателите, така че да дават ясна представа за ефективността, а не просто да представляват една съвкупност за резултатите от различните дейности и процеси. Представена е интеграцията на дейности и поддейности на производствените процеси в ТСБ по GSBPM с четирите универсални параметъра на управленските решения - вход, изход, резултат и въздействие.
Стъпвайки на принципите на Кодекса на европейската статистическа практика, Тоталното управление на качеството (TQM), Рамката за оценка на качеството на данните (DQAF) и на набор от инструменти и процедури за осигуряване на качество, ТСБ може да изгради своя система за управление на качеството. Това е доказано чрез представеното съответствие на принципите от Кодекса на европейската статистическа практика с критериите на EFQM и с елементите на качеството от DQAF. Възможността за внедряване в ТСБ на собствен процес на вътрешен одит на качеството, който не е сертифициран, но е в съответствие с изискванията на ISO 9001, дава основание на ръководителите им да декларират, че в управляваното от тях ТСБ съществува добра система за управление на качеството. Адаптирането на критерии и подкритерии на CAF2013 и нейните принципи за целите на ТСБ осигурява на ръководителите на ТСБ удобен, модерен и неизискващ допълнителни финансови ресурси инструмент за самооценка и последващ бенчмаркинг.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2016-08-29
Свали пълен текст