bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1721214286 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

Подходи за месечна оценка на равнището на безработица въз основа на данни от Наблюдението на работната сила
Александър Найденов
Резюме: Един от най-важните индикатори за състоянието на икономиката на дадена страна е равнището на безработица. Необходимостта от задълбочен и навременен анализ на социално-икономическите процеси във връзка с осъществяване на контрол върху тяхното развитие, както и съблюдаването на поставените от Евростат изисквания за „производство” на месечни оценки на равнището на безработица и хармонизиране на методологията в Общността, дефинира търсенето на подходи за месечна оценка на равнището на безработица.
В статистическата теория и практика съществува голямо многообразие от методи и подходи за месечна оценка на безработицата, но тяхното използване „наготово“ е невъзможно в българските условия. Причина за това са специфичните особености и наличните ресурси в нашата страна не само от гледна точка на достъпната информация, но и по отношение на степента на подготовка на методологическите екипи. В статията са разгледани основните подходи съобразно конкретните възможности за тяхното приложение. Възможни подходи за решаването на „задачата“ по изготвянето на месечни оценки на безработицата са директните оценки, използвайки техники за претегляне (калибриране) на данните с цел ажустиране на месечните данни към населението по отделни категории, и индиректните оценки, комбинирайки данните от НРС и прилагайки методи за моделиране (екстраполиране и интерполиране) на развитието в динамичните редове на заетите и безработните. Направено е кратко описание на етапите на приложение на тези методи и са посочени възможните софтуерни продукти, които да подпомогнат имплементацията им.
Въз основа на проведеното експериментално изследване с данни от Наблюдението на работната сила се установи, че месечната оценка на равнището на безработицата е напълно възможна, а най-адекватен метод за оценяване е директният, тъй като при него предполагаемата грешка е най-малка.
Ключови думи: безработица; месечна оценка; подходи
Дата на публикуване: 2015-01-14
Свали пълен текст